98 80 3362 / 98 80 3363

98 80 3363 665-1 D-DB
(ehem. 365 665-9)
(ehem. 361 665-4)
(ehem. 261 665-4)
(ehem. V 60 665)
01.12.2012
München Hbf
98 80 3363 678-4 D-DB
(ehem. 365 678-2)
(ehem. 361 678-8)
(ehem. 261 678-7)
(ehem. V 60 678)
07.05.2012
Töging Industriepark
EK 56701
Mühldorf (Oberbay) –
Töging (Inn)
98 80 3363 708-9 D-DB
(ehem. 365 708-7)
(ehem. 361 708-1)
(ehem. 261 708-2)
(ehem. V 60 708)
19.02.2015
München Hbf
98 80 3362 756-9 D-DB
(ehem. 364 756-9)
(ehem. 360 756-1)
(ehem. 260 756-2)
(ehem. V 60 756)

20.09.2012
Mühldorf (Oberbay)
98 80 3362 756-9 D-DB
(ehem. 364 756-9)
(ehem. 360 756-1)
(ehem. 260 756-2)
(ehem. V 60 756)

08.01.2013
Töging (Inn)
364 776-5
(ehem. 360 776-9)
(ehem. 260 776-0)
(ehem. V 60 776)
11.03.2011
Mühldorf (Oberbay)
364 776-5
(ehem. 360 776-9)
(ehem. 260 776-0)
(ehem. V 60 776)
30.06.2012
Mühldorf (Oberbay)
98 80 3362 791-6 D-DB
(ehem. 364 791-4)
(ehem. 360 791-8)
(ehem. 260 791-9)
(ehem. V 60 791)
26.08.2020
Hamburg Altona
LNF 78209
Hamburg Altona –
Hamburg Langenfelde
98 80 3362 845-0 D-DB
(ehem. 364 845-8)
(ehem. 360 845-2)
(ehem. 260 845-3)
(ehem. V 60 845)
29.07.2017
München Hbf
98 80 3362 887-2 D-DB
(ehem. 364 887-0)
(ehem. 360 887-4)
(ehem. 260 887-5)
(ehem. V 60 887)
13.07.2013
Spiegelsberg (Garching)
DLr 92540
Landshut (Bay) Hbf –
Traunstein
98 80 3362 896-3 D-DB
(ehem. 364 896-1)
(ehem. 360 896-5)
(ehem. 260 896-6)
(ehem. V 60 896)
12.03.2014
Freilassing
98 80 3363 135-5 D-DB
(ehem. 365 135-3)
(ehem. 361 135-7)
(ehem. 261 135-8)
(ehem. V 60 1135)
11.03.2011
München Heimeranplatz
98 80 3363 176-9 D-DB
(ehem. 365 176-7)
(ehem. 361 176-1)
(ehem. 261 176-2)
(ehem. V 60 1176)
05.03.2013
München Heimeranplatz
98 80 3363 241-1 D-DB
(ehem. 365 241-9)
(ehem. 361 264-3)
(ehem. 261 241-4)
(ehem. V 60 1241)
31.08.2011
Töging (Inn)
FZ 56701
Mühldorf (Oberbay) –
Töging (Inn)