D – Bpmdza

D-DB 55 80 22-75 005-5
22.08.2020
Hamburg-Altona
RE 11020
Hamburg-Altona –
Westerland (Sylt)