90 80 0515

90 80 0515 011-9 D-BEM
(ehem. 515 011-5)
(ehem. ETA 150 011)
07.03.2012
Nördlingen