Ro – AcBcmee

RO-CFR CALATORI
61 53 40-70 006-6
08.06.2019
Wien Hbf
D 347 „Dacia“
Wien Hbf –
Bucuresti Nord Gara A