RO – WLABmee

RO-CFR CALATORI
61 53 70-91 003-1

08.06.2019
Wien Hbf
D 347 „Dacia“
Wien Hbf –
Bucuresti Nord Gara A