94 83 X170

94 83 4170 113-4 I-TI
94 83 0170 116-5 I-TI
94 83 0170 117-3 I-TI
94 83 0170 118-1 I-TI
94 83 0170 115-7 I-TI
94 83 4170 114-2 I-TI
06.04.2023
Waidbruck-Lajen
(Ponte Gardena-Laion)
(Pruca-Laiun)
94 83 4170 131-6 I-TI
94 83 0170 134-8 I-TI
94 83 0170 135-5 I-TI
94 83 0170 136-3 I-TI
94 83 0170 133-0 I-TI
94 83 4170 132-4 I-TI
04.04.2015
Brenner (Brennero)
R 20727
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 131-6 I-TI
94 83 0170 134-8 I-TI
94 83 0170 135-5 I-TI
94 83 0170 136-3 I-TI
94 83 0170 133-0 I-TI
94 83 4170 132-4 I-TI
20.04.2022
Waidbruck-Lajen
(Ponte Gardena-Laion)
R 17115
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 143-1 I-TI
19.08.2016
Bozen (Bolzano)
R 1898
Bozen (Bolzano) –
Lienz in Osttirol
94 83 4170 149-8 I-TI
26.03.2018
Klausen (Chiusa)
R 20719
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 149-8 I-TI
94 83 0170 152-0 I-TI
94 83 0170 153-8 I-TI
94 83 0170 154-6 I-TI
94 83 0170 151-2 I-TI
94 83 4170 150-6 I-TI
26.03.2018
Klausen (Chiusa)
R 20719
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 149-8 I-TI
94 83 0170 152-0 I-TI
94 83 0170 153-8 I-TI
94 83 0170 154-6 I-TI
94 83 0170 151-2 I-TI
94 83 4170 150-6 I-TI
03.04.2015
Meran (Merano)
R 20717
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 149-8 I-TI
94 83 0170 152-0 I-TI
94 83 0170 153-8 I-TI
94 83 0170 154-6 I-TI
94 83 0170 151-2 I-TI
94 83 4170 150-6 I-TI
06.04.2023
Waidbruck-Lajen
(Ponte Gardena-Laion)
(Pruca-Laiun)
R 17149
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 155-5 I-TI
19.08.2016
Bozen (Bolzano)
R 20929
Bozen (Bolzano) – Ala
94 83 4170 207-4 I-TI
94 83 0170 210-6 I-TI
94 83 0170 211-5 I-TI
94 83 0170 212-2 I-TI
94 83 0170 209-8 I-TI
94 83 4170 208-2 I-TI
06.04.2023
Waidbruck-Lajen
(Ponte Gardena-Laion)
(Pruca-Laiun)
R 17147
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 291-8 I-TI
94 83 0170 294-0 I-TI
94 83 0170 295-7 I-TI
94 83 0170 296-5 I-TI
94 83 0170 293-2 I-TI
94 83 4170 292-6 I-TI
26.03.2018
Klausen (Chiusa)
R 20717
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 4170 291-8 I-TI
94 83 0170 294-0 I-TI
94 83 0170 295-7 I-TI
94 83 0170 296-5 I-TI
94 83 0170 293-2 I-TI
94 83 4170 292-6 I-TI
20.04.2022
Waidbruck-Lajen
(Ponte Gardena-Laion)
R 17151
Brenner (Brennero) –
Meran (Merano)
94 83 X170 XXX-X I-TI
26.03.2018
Klausen (Chiusa)
R 20712
Meran (Merano) –
Brenner (Brennero)