Wien – V/v

v 3809
V 2409
V 2809
V 2810
V 2410
v 3810
11.06.2014
Alte Donau
 1
Reumannplatz – Leopoldau
v 3863
V 2463
V 2863
V 2864
V 2464
v 3864
12.06.2014
Hietzing
 4
Heiligenstadt – Hütteldorf
v XXXX
12.06.2014
Zollamtsbrücke
 4
Hütteldorf – Heiligenstadt